โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

โรงเรียนบ้านควนเนียง

นางสาวอังศุมาวรรณ ฉวาง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านควนเนียง

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านควนเนียง

โรงเรียนบ้านควนเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หมู่ที่ ๓ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยนายเคลื่อน พงษ์แพทย์ นายมิน ขานทอง นายพัว จงจิตร โดยการประสานงานของนายทั่ว วิทยปรีชากุล ประจำแผนกศึกษาธิการอำเภอบ้านนาสาร ร่วมกับประชาชน

ตั้งอยู่ในที่ดินจำนวน ๔ ไร่ ๘๐ ตารางวา โรงเรียนบ้านควนเนียง นี้มีประชาชนใกล้เคียงและคณะกรรมการได้บริจาคปัจจัยสนับสนุนเป็นเงิน ๑๑,๘๒๖ บาท จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หลังคามุงกระเบื้องได้สำเร็จ

พร้อมตั้งชื่อ “ โรงเรียนบ้านควนเนียง ประชาสงเคราะห์ “ โดยมีนายประเสริฐ พรหมวิเศษ เป็นครูคนแรก เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนแห่งคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประสานชุมชน

พันธกิจ (Mission)

๑. จัดการศึกษาให้นักเรียน  มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพอนามัยที่ดี
๒. การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. จัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาสภาพแวดล้อมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
๕.จัดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วมโดยฝึกหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ (Goal)

๑. นักเรียน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพอนามัยดี
๒. บุคลากรมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเรียนรู้อย่างมีความสุข
๓. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔. มีสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ เต็มศักยภาพ และพัฒนาทุกด้านเพื่อพึ่งพาตนเองและเพิ่มการแข่งขันระดับชาติ
๕. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และชุมชนมีส่วนร่วม

อัตลักษณ์ (Identity)

การไหว้ เป็นมารยาทไทยที่เป็นวัฒนธรรมการทักทาย เวลาพบปะกันหรือลาจากกัน “การไหว้” เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน นอกเหนือจากการกล่าวคำว่า “สวัสดี” แล้วยังแสดงออกถึงความหมาย “การขอบคุณ” และ “การขอโทษ” การไหว้เป็นการแสดงมิตรภาพ มิตรไมตรี ที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยยกมือสองข้างประณม นิ้วชิดกัน ปลายนิ้วจรดกัน ไม่แยกปลายนิ้วออกจากกัน ยกมือขึ้นในระดับต่างๆ ตามฐานะของบุคคล เเละเมื่อมีผู้ทำความเคารพด้วยการไหว้ ต้องรับไหว้ทุกครั้ง การรับไหว้ใช้ประณมมือ แค่อก แล้วยกขึ้นเล็กน้อย ก้มศีรษะ ซึ่งมีการอบรมปลูกฝัง และสอดแทรกในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนทั้งในระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านควนเนียง

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

การดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเรียนรู้และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง เป็นการเปิดโลกกว้างเส้นทางอาชีพให้กับนักเรียน นักเรียนได้รับประทานผัก ปลาที่ปลอดสารพิษในโครงการอาหารกลางวัน อีกทั้งนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคมาแปรรูปอาหาร โรงเรียนมีรายได้นักเรียนก็มีรายได้ นักเรียนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อหน้าที่และรู้จักการประหยัด

คำขวัญของโรงเรียน

มีคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน

ปรัชญาของโรงเรียน

สุวิ ชาโน ภวํ โหติ
ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า เหลือง

อักษรย่อ

ค.น.03

นานาสาระ
การฝึกโยคะ เพื่อขยายขนาดหน้าอก มีทั้งหมด8แบบ ปฎิบัติตามดังนี้

การฝึกโยคะ เพื่อขยายขนาดหน้าอก มีด้วยกันทั้งหมด8แบบ

แบบที่1 วิธีการ ยืนด้วยเท้าของคุณด้วยกัน หายใจเข้ายกมือขวาขึ้นใกล้หู หายใจออกและตกลงไปทางซ้าย กลั้นหายใจ 3ครั้ง หายใจเข้าร่างกายฟื้นตัว ทำซ้ำการกระทำเดียวกันกับอีกด้านหนึ่ง

แบบที่2 วิธีการ คุกเข่าและยืนยกขาซ้ายไปข้างหน้า วางน่องซ้ายไว้ที่ด้านนอกของน่องขวา และนั่งบนพื้นระหว่างน่องทั้งสอง หายใจเข้า มือซ้ายขึ้น มือขวาลง ประสานมือไว้ด้านหลัง ยืดกระดูกสันหลังให้ตรงและหายใจ 4ครั้ง หายใจเข้าและฟื้นฟูอย่างช้าๆ ทำซ้ำการกระทำเดียวกันกับอีกด้านหนึ่ง

แบบที่3 วิธีการ นั่งชันเข่า โดยให้มืออยู่บนพื้นและแขน และต้นขาตั้งฉากกับพื้น หายใจเข้าเอียงสะโพกขึ้นกดหน้าท้องลงแล้วยกศีรษะขึ้น กระดูกสันหลังทั้งหมดโค้ง หายใจอย่างสม่ำเสมอ และเคลื่อนไหวต่อไป หายใจออกโค้งกระดูกสันหลังไปข้างหลัง หายใจอย่างสม่ำเสมอ และเคลื่อนไหวต่อไป หายใจออกและฟื้นฟูร่างกาย

แบบที่4 วิธีการ ท่าคุกเข่าแยกขากว้างไหล่วางมือบนสะโพก หายใจเข้ากระดูกสันหลังตรง หายใจออกและงอกลับเต็มที่ กลั้นหายใจ 2-4ครั้ง

แบบที่5 วิธีการ นั่งชันเข่าและเหยียดแขนไปข้างหน้าไปยังจุดที่ไกลที่สุด ยกสะโพกขึ้นจากส้นเท้า และก้าวเท้าลงบนพื้น หายใจเข้ายกสะโพกขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยม กดส้นเท้ากับพื้นค้างไว้ 4ครั้ง หายใจออกงอเข่าแตะพื้น ฟื้นฟูร่างกาย ทำ

แบบที่6 วิธีการ นอนคว่ำ นิ้วของคุณแตะพื้นด้านนอกของข้อต่อข้อศอกและปลายแขน หายใจเข้าและเหยียบพื้นด้วยปลายเท้า เพื่อยกลำตัวขึ้นจากพื้นเป็นเส้นตรง กลั้นหายใจ 2-5ครั้ง หายใจออกเพื่อฟื้นฟูและทำซ้ำ

แบบที่7 วิธีการ นอนหงายเอามือแตะหน้าผาก แตะพื้นทั้งสองข้าง หายใจเข้ายกศีรษะขึ้นช้าๆ แล้วม้วนกระดูกสันหลังทั้งหมด หายใจออกยืดแขนให้เต็มที่ หายใจอย่างสม่ำเสมอ และเคลื่อนไหวต่อไป หายใจออกและงอข้อศอก เพื่อให้ร่างกายกลับสู่ท่าคว่ำอย่างช้าๆ

แบบที่8 วิธีการ นอนหงายโดยงอขาและเข่าชิดหน้าอก หายใจเข้าโอบน่องด้วยแขน หายใจออกกดแขนลงแรงๆ แล้วยกศีรษะขึ้นจากพื้น เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องและให้คางชิดหัวเข่า กลั้นหายใจ 4ครั้ง หายใจออกเพื่อฟื้นฟู

การฝึกโยคะเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวของผิวที่ดีและสวยงาม ยืดเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อกำจัดผิวเหลือง

เอฟเฟกต์ความงาม สามารถขจัดก๊าซสีเหลืองบนใบหน้าได้ และเหมาะสำหรับผิวที่ดูแดงก่ำ และแข็งแรงอย่างเป็นธรรมชาติ การกระทำนี้สามารถออกฤทธิ์ที่หน้าท้อง กระตุ้นการย่อยอาหารและยืดเส้นรอบเอวทั้งสองข้าง กำจัดไขมันที่เอวและทำให้ร่างกายดูเพรียว และมีสัดส่วนที่สมดุล ยืนโดยให้ขากว้างกว่าไหล่เล็กน้อย หายใจเข้ายกแขนขึ้นในแนวนอน หายใจออกใช้สะโพกขวาเป็นศูนย์กลาง งอไปทางขวาและมือของคุณอยู่ที่ 90องศากับพื้น ถ้าร่างกายของคุณนิ่ม คุณสามารถวางมือขวาไว้ที่หลังเท้าขวาได้ สัมผัสความรู้สึกของการยืดออกทางด้านซ้ายของเอว นำนิ้วมือซ้ายเข้าหากันปลายนิ้วชี้ขึ้นมองที่ปลายนิ้วซ้าย และหายใจลึกๆ 3-5ครั้ง

หายใจเข้าค่อยๆ กลับสู่ท่ายืนและทำอีกด้านหนึ่ง ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนี้มีมานานแล้ว และได้รับการฝึกฝนมาโดยตลอดว่า เป็นการเคลื่อนไหวแบบเอวบาง เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่า ไขมันที่เอวของคุณเพิ่มขึ้น คุณจะได้รับจากการฝึกฝนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำข้อ3 หากมีไขมันที่เอวมากเกินไป จะส่งผลต่อขอบเขตของการก้มลง ซึ่งเป็นการเตือนตัวเองที่ลึกซึ้งที่สุด

การยืดสามเหลี่ยมแบบคลาสสิกแบบดั้งเดิมนั้น มีเอฟเฟกต์ความงามแบบคลาสสิกเช่นกัน นี่คือการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังที่หายากในโยคะ ดังนั้นควรระมัดระวังในการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เมื่องอและหลังจากที่ร่างกายอบอุ่นขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง อย่าเอนไปข้างหน้าหรือข้างหลังเหนือเอวมิฉะนั้นจะไม่เกิดผล

ไวท์เทนนิ่งและฝ้ากระ ผลด้านความงาม มีฤทธิ์ในการฟอกสีฟันและขจัดฝ้ากระ ทำให้ผิวหน้าและลำคออ่อนนุ่มและบอบบาง และสามารถควบคุมเส้นประสาทอัตโนมัติ และส่งเสริมการไหลเวียนโลหิต และการเผาผลาญของร่างกายทั้งหมด บำรุงมดลูกรังไข่ และระบบสืบพันธุ์อื่นๆ ขจัดอาการมือเท้าเย็นการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ สามารถเพิ่มความรู้สึกสมดุล

คุกเข่าและนั่งบนพื้นโดยให้ลำตัวส่วนบนตั้งตรง งอขาขวาวางรากของเท้าไว้ เหยียดขาซ้ายไปข้างหลังให้มากที่สุด และจับมือไว้ที่พื้น หลังจากรู้สึกสมดุลแล้ว ให้เหยียดแขนในแนวนอน หายใจเข้าเอนหลังให้มากที่สุด ขยายหน้าอกหายใจให้สบาย และรักษาท่าทางไว้ประมาณ 10-15วินาที

สลับขา มันสามารถกำจัดมือและเท้าที่เย็นได้ โดยสันนิษฐานว่า การกระทำนี้เป็นวิธีที่ดีสำหรับฤดูหนาว สำหรับผู้หญิงหลายคน เมื่อฝึกถ้ากระดูกสันหลังไม่อ่อนมาก คุณจะรู้สึกว่า การเคลื่อนไหวนี้ไม่มาก และระดับความคงอยู่ในการฝึกร่างกายจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับสกายลาร์คที่สวยงาม ผิวที่เหมือนจุดสูงสุดคือ สีขาวและสม่ำเสมอ ผลด้านความงาม ทำให้ผิวขาวขึ้นส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดที่ศีรษะ และลำคอขจัดอาการปวดไหล่ และความเมื่อยล้าของข้อไหล่ฟื้นฟูพลังงาน และทำให้น่องยาวขึ้น นั่งชันเข่าด้วยขาและปรับการหายใจ พยุงพื้นด้วยมือและขา โดยให้มือห่างกันระดับไหล่ หายใจเข้าเหยียดขาตรงยกฐานของเท้า และยกก้นขึ้น

หายใจออกวางเท้าบนพื้นหายใจตามปกติ และรักษาท่านี้ไว้ประมาณ 1-2นาที ฟื้นฟูคุกเข่าและผ่อนคลาย และปรับลมหายใจของคุณ เมื่อเสร็จสิ้นการกระทำ4 หลังควรเป็นเส้นตรงด้วยมือร่างกายทั้งหมดเป็นเหมือนสามเหลี่ยมในเวลานี้ หลังและขารู้สึกยืดออกราวกับว่า ทั้งร่างกายกำลังเติบโต