โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

กิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ

กิจกรรมประเพณี วันสารทเดือนสิบ

วันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้นทาง โรงเรียนบ้านควนเนียง ได้ทำการจัด กิจกรรมประเพณีวันสารทเดือนสิบ เพื่อให้เด็ก ๆ นักเรียนได้ร่วมสืบสานและเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวันสารทเดือนสืบ อย่างถูกต้อง ทางโรงเรียนบ้านควนเนียง ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกๆท่าน และปราชญ์ชาวบ้านที่มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านควนเนียง ขอขอบคุณครับ

กิจกรรมประเพณี
กิจกรรมประเพณี