โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนเนียง จำนวนนักเรียน ในแต่ละชั้นปี ตั้งแต่ อนุบาล 1-3 , ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมปีที่ 1-3

 

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 12 12 24 1
อนุบาล 2 2 4 6 1
อนุบาล 3 5 2 7 1
รวมชั้นอนุบาล 19 18 37 3
ป.1 7 3 10 1
ป.2 12 10 22 1
ป.3 11 9 20 1
ป.4 6 4 10 1
ป.5 5 7 12 1
ป.6 9 9 18 1
รวมชั้นประถมศึกษา 50 42 92 6
รวมทั้งหมด 69 60 129 11