โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ของ โรงเรียนบ้านควนเนียง

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2540
building2
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
building3
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารสถานที่
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2552
อาคารสถานที่
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
building6
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2537
building7
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
อาคารสถานที่
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528