โรงเรียนบ้านควนเนียง

หมู่ที่ 3 บ้านบ้านควนเนียง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380121

หลอดเลือด อธิบายเกี่ยวกับการเกิดโรคและพยาธิวิทยาของโรคเชินไลน์เกอโนช

หลอดเลือด

หลอดเลือด โรคเชินไลน์เกอโนชเป็นหลอดเลือดอักเสบริดสีดวงท … Read more